ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK: «Ploom x Release Festival»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JT INTERNATIONAL HELLAS A.E.B.E.» με έδρα την Παιανία Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής Οδού ΣΕΑ Μεσογείων, Κτίριο 7, 190 02), ΑΦΜ: 094105934, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Ploom x Release Festival» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), η οποία θα διενεργηθεί μέσω της σελίδας Ploom_gr στην πλατφόρμα του Facebook (εφεξής η «Σελίδα»). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «Cambo Advertising Agency AE» που εδρεύει στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 44, Αθήνα, ΤΚ 11854, ΑΦΜ 998297438, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής καλούμενη ως «Διαφημιστική».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι ενήλικες καπνιστές χρήστες του Facebook. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ο χρήστης ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής, (γ) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (δ) άτομα κάτω των 18 ετών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός διενεργείται το χρονικό διάστημα από τις 24 Μαΐου 2024 ώρα 14.00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και 2 Ιουνίου και ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5.1 Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν την Σελίδα της Διοργανώτριας και να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) της Σελίδας της Διοργανώτριας (στο εξής «Facebook Post»). Τόσο για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό όσο και για τη διεκδίκηση των δώρων που ορίζονται στην παράγραφο 6 κατωτέρω, οι ενήλικες καπνιστές χρήστες θα πρέπει υποχρεωτικά να προβούν στις παρακάτω ενέργειες (σωρευτικά): (α) να πατήσουν like στη Σελίδα της Διοργανώτριας, Ploom_gr, (β) να πατήσουν like στο Facebook Post, και (γ) να αναρτήσουν σχόλιο (comment) στο Facebook Post, στο οποίο θα πρέπει να επισημάνουν ένα άτομο (tag).

5.2. Η ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών με την ανάρτηση του ως άνω σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί την συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης

αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, διαγράφοντας την ανάρτηση σχολίου, στην οποία έχει προβεί.

5.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή χρήστη στο Διαγωνισμό.

5.4. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με τον ίδιο προσωπικό λογαριασμό στο Facebook) μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί αναρτώντας σχόλιο στο Facebook Post κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, εφόσον ο συμμετέχων έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 ανωτέρω, κάθε επιπλέον σχόλιο που αναρτά στο Facebook Post, όπου επισημαίνει ένα άτομο (tag), θα λογίζεται ως μία επιπλέον συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά οποιοδήποτε είδους ή προϊόντος και δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι πελάτης της Διοργανώτριας.

6.1 Οι ενήλικες καπνιστές που θα ολοκληρώσουν τις ενέργειες που περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 5.1 των παρόντων όρων, κατά το διάστημα από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως της Λήξη του Διαγωνισμού, θα κερδίσουν αυτόματα συμμετοχή σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα διενεργηθεί μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και από την οποία θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) διπλό VIP Ploom Tower εισιτήριο για κάθε συναυλία του Release Athens Festival 2024 (εφεξής τα «Δώρα»).

6.2 Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Τα Δώρα προσφέρονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν, αποκλειόμενης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π, έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

6.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση απόδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οποιονδήποτε εκ των όρων του Διαγωνισμού.

7.1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημιστικής, με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας, την Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 16.30.

7.2. Κάθε συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού η Διαφημιστική συγκεντρώνει τις συμμετοχές σε ένα αρχείο excel στο οποίο ο κάθε συμμετέχων έχει ήδη τον αύξοντα αριθμό της συμμετοχής του. Στη συνέχεια η Διαφημιστική χρησιμοποιεί online πλατφόρμα κληρώσεων, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του μηχανισμού της πλατφόρμας και να αναδειχθούν οι νικητές. Η διαδικασία πραγματοποιείται για

όσους αριθμούς νικητών έχουν οριστεί. Επισημαίνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί νικητής μέχρι μία (1) φορά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

7.3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές για κάθε νικητή.

7.4. Το Facebook Username (όνομα Χρήστη) των νικητών θα ανακοινώνεται στη Σελίδα της Διοργανώτριας, κάτω από το Facebook Post. Οι νικητές θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια με σχετικό σχόλιο στο Facebook Post. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν έως και την Πέμπτη 6 Ιουνίου στις 12.00μ.μ. στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα του Ploom στο Facebook (Ploom_gr) προκειμένου να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους και το τηλέφωνό τους (εφεξής τα «προσωπικά δεδομένα»). Κατόπιν θα τους αποσταλεί μήνυμα με οδηγίες για το πώς θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους. Ειδικότερα, οι νικητές θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους την ημέρα της διεξαγωγής της εκάστοτε συναυλίας από τα εκδοτήρια που βρίσκονται στην είσοδο του Release Athens Festival 2024 κατόπιν δήλωσης του ονοματεπωνύμου τους. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσει κάποιος από τους νικητές ή/και δεν δηλώσει τα ως άνω στοιχεία του έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα, θα καλείται ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός.

7.5 Η Διοργανώτρια, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή / και η Διαφημιστική, υπό την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία, θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») τον Ν. 3741/2006, όπως εκάστοτε ισχύει, τον Ν. 4624/2019 καθώς και κάθε σχετική με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, αυτοί έχουν τα εξής δικαιώματα: α) Δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Διοργανώτρια για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, β) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Διοργανώτρια για διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, γ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Διοργανώτρια για διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, δ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Διοργανώτρια για περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά, ε) δικαίωμα αντίταξης/ εναντίωσης στην επεξεργασία, στ) δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, ζ) δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους οποτεδήποτε και η) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να υποβληθεί στην Διοργανώτρια σχετικό αίτημα με αποστολή email στη διεύθυνση [email protected], ή μέσω τηλεφώνου στο 2107455704, όπου θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής απαραίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, email και το αίτημά τους.

7.6 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να συλλέξει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την προωθητική ενέργεια και την σχετιζόμενη εκδήλωση για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της προωθητικής ενέργειας, της αξιοποίησης του δώρου κλπ.

7.7 Για να παρευρεθούν στην συναυλία, οι νικητές των εισιτηρίων θα πρέπει, την ημέρα της εκάστοτε συναυλίας, να έχουν προσέλθει στον VIP χώρο του Ploom Tower που θα τους υποδειχθεί μέχρι τις 9:30 μ.μ., ειδάλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος. Επίσης, οι ίδιοι αλλά και τα άτομα που θα τους συνοδεύουν, θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας στην είσοδο του VIP Ploom Tower χώρου. Τονίζεται ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών.

8.1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

8.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

9. Λοιποί Όροι

9.1. Η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και για οποιοδήποτε λόγο σε διακοπή/ ακύρωση του Διαγωνισμού και στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημίστριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της

9.2 Η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια περιορίζουν την ευθύνη τους στην διάθεση των δωρεάν εισιτηρίων που αναφέρονται παραπάνω και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένη συναυλίες, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Facebook, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

9.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και αποτελεί σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.

9.5. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 9.6. Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι εδώ καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

10. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα https://www.facebook.com/ploomgr/.

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.