Δήλωση συμμόρφωσης | Κανονισμός REACH

Οκτώβριος 2023

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Δήλωση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό REACH

για τις Ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων (REACH) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που ενέχουν τα χημικά προϊόντα.  

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κατασκευαστές, εισαγωγείς ή/και προμηθευτές αντικειμένων έχουν υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών για ουσίες που ενδέχεται να περιέχονται σε αυτά, σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κανονισμού REACH.

Άρθρο 33: Ενημέρωση για την παρουσία SVHC ουσιών σε αντικείμενα 

Στα πλαίσια του Κανονισμού REACH και σύμφωνα με το άρθρο 33 υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα για ουσίες σε αντικείμενα με σκοπό την ασφαλή χρήση αυτών. Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο υπάρχει υποχρέωση απόκρισης σε σχετικές ερωτήσεις καταναλωτών, εντός 45 ημερών.  

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά ουσίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 57  και προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Κανονισμού, δηλαδή τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών υψηλής ανησυχίας (Substance of very high concern – SVHC) και περιέχονται σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού REACH και για την καλύτερη πληροφόρηση και ασφαλέστερη χρήση των προϊόντων, η JTI ενημερώνει ότι οι κάτωθι ουσίες SVHC περιέχονται σε ποσοστό άνω του 0,1% κατά βάρος:

Ουσία

Cas no.

EC no.

Μέρη του προϊόντος που  επηρεάζονται

Μόλυβδος (lead)

7439-92-1

231-100-4

·       Καρφιά, τρανζίστορ (κρυσταλλοτρίοδος), δίοδοι και θερμίστορ  της συσκευής Ploom X Advanced

·       Δίοδοι του μετασχηματιστή Ploom μοντέλου WA-UN-06A

 

Τα καρφιά  είναι κατασκευασμένα από έως και 4% της SVHC ουσίας κατά βάρος, ως μέρος κράματος χαλκού (ορείχαλκος), για τη βελτίωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, της αντοχής στη διάβρωση και της κατασκευαστικής ικανότητας του υλικού.

Τα τρανζίστορ (κρυσταλλοτρίοδοι) και οι δίοδοι έχουν κράματα συγκόλλησης υψηλής θερμοκρασίας τήξης, τα οποία περιέχουν μόλυβδο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας τήξης του κράματος συγκόλλησης.

Τα θερμίστορ φέρουν ένα γυαλί που περιέχει μόλυβδο για τη βελτίωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, της θερμικής αντίστασης και της κατασκευαστικής ικανότητας του υλικού

 

Οδηγίες Ασφαλούς χρήσης

·       Η ουσία βρίσκεται στο προϊόν εντός κράματος ορείχαλκου, κράματος συγκόλλησης ή γυαλιού. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται έκθεση στην εν λόγω ουσία.

·       Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE – WEEE Directive)  η συσκευή Ploom X Advanced και ο μετασχηματιστής Ploom  δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής τους. Ανατρέξτε στις οδηγίες WEEE που παρέχονται με το προϊόν στα σωστά κανάλια απόρριψης

Η JTI διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να τροποποιήσει την παρούσα ανακοίνωση, όπως κρίνει απαραίτητο ή σκόπιμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το REACH, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ECHA : http://echa.europa.eu 

Ο κατάλογος υποψηφίων SVHC βρίσκεται στη διεύθυνση: ECHA Website - https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.