Οδηγίες απόρριψης και ανακύκλωσης | Ploom

Απόβλητα Hλεκτρικού και Hλεκτρονικού Eξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που περιέχουν μη αφαιρούμενες μπαταρίες ή συσσωρευτές

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τον καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012.

 

Το ανωτέρω σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδο εξοπλισμό που εμφανίζεται στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του (Α) και στις μπαταρίες (Β), υποδηώνει ότι ο εξοπλισμός στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωσηανακύκλωσή του. Η κατάλληλη απόρριψη του εξοπλισμού από τον τελικό χρήστη συμβάλλει στην αποτροπή μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης ή/και της ανάκτησης των υλικών από τα οποία αποτελείται το προϊόν. 

Ο τελικός χρήστης οφείλει, συνεπώς, να παραδίδει δωρεάν τον εξοπλισμό που έχει κλείσει τον κύκλο ζωής του στα εγκεκριμένα δημοτικά κέντρα χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, να τον επιστρέφει στο κατάστημα λιανικής πώλησης ή να τον απορρίπτει σε κάποιο σημείο διαλογής ΑΗΗΕ το οποίο θα έχει οριστεί από εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Για μικρό εξοπλισμό, δηλαδή. για εξοπλισμό του οποίου καμία εξωτερική πλευρά που δεν υπερβαίνει τα 25 εκ., παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν παράδοσης σε καταστήματα λιανικής, τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού («ΗΗΕ»).

Εάν η μπαταρία που περιέχεται στο προϊόν δεν είναι εύκολα αποσπώμενη, πρέπει να παραμείνει μέσα στο προϊόν και να αφαιρείται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.. Η μη ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ έχει πιθανή αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών στον ΗΗΕ. Θεωρείται ότι η αφαίρεση της μπαταρίας δεν πρέπει να πραγματοποιείται από τον χρήστη, όπως αναφέρεται και στη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IEC60598-2-22 ("Η μπαταρία ενός αυτόνομου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης δεν είναι στοιχείο που μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη, η αντικατάσταση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από αρμόδιο προσωπικό."). 

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές που περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο (χημικό σύμβολο Hg), περισσότερο από 0,002% κάδμιο (χημικό σύμβολο Cd) ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο (χημικό σύμβολο Pb) πρέπει να φέρουν το χημικό σύμβολο του αντίστοιχου μετάλλου, τοποθετημένο κάτω από το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου.

Η καταχρηστική απόρριψη εξοπλισμού, μπαταριών και συσσωρευτών από τον τελικό χρήστη συνεπάγεται την εφαρμογή των κυρώσεων που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Η JT International Hellas ΑΕΒΕ έχει συμβληθεί με τις εταιρείες ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. και ΑΦΗΣ Α.Ε., οι οποίες είναι Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) για ΑΗΗΕ και Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών αντίστοιχα, που εγγυώνται στους χρήστες τη σωστή διαλογή, επεξεργασία και ανάκτηση των παραπάνω υλικών και την προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:  

https://fotokiklosi.gr/

https://afis.gr/

Αριθμός Εθνικού Μητρώου Παραγωγών  (Ε.Μ.ΠΑ.): 2646

Φθορά μπαταρίας 

Η συσκευή Ploom X Advanced είναι εξοπλισμένη με μπαταρία λιθίου. Η μπαταρία λιθίου που περιέχεται στις συσκευές είναι ένα εξάρτημα που υπόκειται σταδιακά σε φθορά που επιδεινώνεται με τη χρήση και με την πάροδο του χρόνου. Αυτή είναι μια φυσική διαδικασία και κοινή σε όλες τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου. Καθώς περνούν τα χρόνια χρήσης της μπαταρίας, τα ενεργά συστατικά εντός της μπαταρίας χάνουν την ικανότητα να διατηρούν ενέργεια, οδηγώντας σε μόνιμη μείωση της μέγιστης χωρητικότητας της μπαταρίας και της ωφέλιμης ενέργειας. Επιπλέον, τα ενεργά συστατικά γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά στην παροχή ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας της μπαταρίας να τροφοδοτεί επαρκώς την ηλεκτρονική συσκευή. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να παρατηρήσετε μικρότερη διάρκεια χρήσης ή λιγότερες ρουφηξιές με πλήρη φόρτιση ή ορισμένες λειτουργίες της συσκευής ενδέχεται να μην λειτουργούν. Η μπαταρία είναι ένα χημικό σύστημα που, προκειμένου να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ελαχιστοποιεί τη μείωση της χωρητικότητάς της κατά τη διάρκεια της ζωής της, απαιτεί συγκεκριμένα εύρη θερμοκρασίας κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση. Ακόμα και αν η συσκευή σας έχει ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας στο οποίο θα λειτουργεί, η χρήση της στα ακραία όρια αυτού του εύρους θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη φθορά της μπαταρίας. Η συσκευή σας συνοδεύεται από προσαρμοσμένο λογισμικό για τον έλεγχο των παραμέτρων φόρτισης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής. Αυτό το λογισμικό μπορεί να συμβάλει στη μακροζωία της μπαταρίας, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει εντελώς την φυσιολογική φθορά των μπαταριών λιθίου. Η χρήση της συσκευής σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες θα επιταχύνει τη φυσιολογική φθορά της μπαταρίας. Ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, οι μπαταρίες περιέχουν χημικά συστήματα που μπορούν να υποβαθμιστούν με την πάροδο του χρόνου. Για να επιβραδύνετε τη διαδικασία φθοράς της μπαταρίας, σας συνιστούμε να φορτίζετε τη συσκευή σας εντός των συνιστώμενων θερμοκρασιών, να μην την αφήνετε να εκφορτίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να χρησιμοποιείτε τα καλώδια φόρτισης και τους αντάπτορες ρεύματος που συνοδεύουν τη συσκευή σας, σύμφωνα με το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης που εμπεριέχεται εντός της συσκευασίας της. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση της συσκευής Ploom X Advanced, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων.

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.