Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Η χρήση του Ιστοτόπου από τον επισκέπτη συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ενώ η χρήση του Ιστοτόπου από τον εγγεγραμμένο χρήστη προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της  Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών του παρόντος Ιστοτόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και εγγυόμαστε ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους. Επίσης, δεσμευόμαστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που είναι ασύμβατοι με αυτούς που αναφέρονται κατωτέρω, χωρίς προηγουμένως να  σας ειδοποιήσουμε και να ζητήσουμε, όπου αυτό απαιτείται, την άδειά σας.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε δια του παρόντος Ιστοτόπου είναι (α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − J.T. INTERNATIONAL HELLAS ΑΕΒΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000342101000, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί του 40,2 χλμ. Αττικής Οδού ΣΕΑ Μεσογείων Κτήριο 7, και (β) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Γενεύη Ελβετίας, 8, rue Kazem Radjavi, 1202, με την επωνυμία «JT International SA», εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο εταιρειών με αριθμό CHE-105.274.060  (εφεξής θα καλούνται από κοινού η «Εταιρεία»).

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε

(α) όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο

Τα προσωπικά δεδομένα, ήτοι τις πληροφορίες και τα δεδομένα  σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, τα οποία συλλέγονται για εσάς μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου, είναι τα εξής:

·       Εφόσον είστε επισκέπτης του Ιστοτόπου:

o   Ημερομηνία γέννησης

o   Όσα στοιχεία επιλέξετε να μας παράσχετε κάθε φορά που επικοινωνείτε με δική σας πρωτοβουλία μαζί μας είτε μέσω του Live Chat είτε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου

o   Διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) και αναγνωριστικά cookies (βλ. αναλυτικότερα την Πολιτική Cookies)

o   Δεδομένα τοποθεσίας, εφόσον συναινέσετε στη χρήση τρέχουσας τοποθεσίας όταν  αναζητήσετε τα σημεία πώλησης των προϊόντων μας στη σχετική ενότητα «Σημεία Πώλησης» του Ιστοτόπου μας.

·       Εφόσον δημιουργείτε λογαριασμό στον Ιστότοπό μας:

o   Ονοματεπώνυμο

o   Ημερομηνία γέννησης

o   Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

·       Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Ιστοτόπου:

o   Ονοματεπώνυμο

o   Ημερομηνία γέννησης

o   Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση χρέωσης ή/και διεύθυνση αποστολής)

o   Όσα στοιχεία επιλέξετε να μας παράσχετε κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας με δική σας πρωτοβουλία είτε μέσω του Live Chat είτε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου

o   Δεδομένα καταχώρησης των συσκευών σας

o   Δεδομένα συναλλαγών και στοιχεία αγορών που πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

o   Διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) και αναγνωριστικά cookies (βλ. αναλυτικότερα την Πολιτική Cookies)

o   Στοιχεία προφίλ καταναλωτή (ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, συνήθειες, συμπεριφορά, ανάγκες και δραστηριότητα) (βλ. αναλυτικότερα την Ενότητα «Προσωποποιημένη επικοινωνία αναφορικά με προωθητικές ενέργειες, έρευνες αγοράς, προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Εταιρείας  κατόπιν ανάλυσης ή/και πρόβλεψης  των ενδιαφερόντων, προτιμήσεων, συνηθειών και συμπεριφορών σας» της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου)

(β) όταν επικοινωνούμε μαζί μας μέσω της Γραμμής Καταναλωτή (Consumer Care)

o   Ονοματεπώνυμο

o   Στοιχεία επαλήθευσης της ενηλικότητάς σας

o   Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής)

o   Στοιχεία αγορών που πραγματοποιήσατε είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε μέσω των σημείων πώλησης των προϊόντων μας

o   Όσα στοιχεία επιλέξετε να μας παράσχετε κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας με δική σας πρωτοβουλία

o   Αρχεία καταγραφής ηχογραφημένων κλήσεων

 

(γ) όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας στην Εταιρεία μας, σε συνεργάτη μας ή σε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό μας για να δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπό μας μέσω εφαρμογών της Εταιρείας μας ή/και για να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για προσωποποιημένη επικοινωνία

o   Ονοματεπώνυμο

o   Ημερομηνία γέννησης

o   Αριθμός κινητού

o   Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

o   Πόλη/νομός

o   Προϊόν/μάρκα προτίμησης

o   Μέση κατανάλωση

 

(δ) όταν συμμετέχετε σε έρευνες αγοράς

o   Ονοματεπώνυμο

o   Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

o   Ηλικία

o   Ιστορικό αγορών

 

Δεν επιδιώκουμε τη συλλογή ή την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία, και αφορούν ιδίως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή γενετικά δεδομένα ή  βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου ή δεδομένα σχετικά με την υγεία κ.λπ. του εκάστοτε χρήστη.

 

Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

·       Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπό μας μέσω της χρήσης Cookies

·       Όταν εγγράφεστε (δημιουργείτε λογαριασμό) στον Ιστότοπό μας

·       Όταν κάνετε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος

·       Όταν κάνετε αγορές μέσω των σημείων πώλησης των προϊόντων μας

·       Όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας στους συνεργάτες μας ή σε τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό μας

·       Όταν κάνετε  καταχώρηση των συσκευών σας στον Ιστότοπό μας

·       Όταν συναινείτε στη χρήση τρέχουσας τοποθεσίας για την αναζήτηση σημείων πώλησης των προϊόντων μας στην ενότητα «Σημεία Πώλησης» στον Ιστότοπό μας

·       Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, του Live Chat, της Γραμμής Καταναλωτή (Consumer Care) και του [email protected] με δική σας πρωτοβουλία ή/και όταν επικοινωνούμε μαζί σας εμείς μέσω της Γραμμής Καταναλωτή (Consumer Care).

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιες νόμιμες βάσεις;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενους σκοπούς:

Περιήγηση στον Ιστότοπο

(α) Με σκοπό την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάστημα, ήτοι σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με καπνικά προϊόντα, η πρόσβαση στον Ιστότοπο προϋποθέτει τη ρητή δήλωση ενηλικότητας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της καταχώρισης της ημερομηνίας γέννησης των χρηστών.

Για το λόγο αυτό και σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ο παρών Ιστότοπος αποτελεί ιστότοπο περιορισμένης προσβασιμότητας, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν μόνο σε όποιον πληροί (σωρευτικά) τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης Ιστοτόπου, δηλαδή σε όποιον α) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο,  β) είναι φυσικό πρόσωπο, ηλικίας άνω των 18 ετών, γ) είναι καπνιστής ή/και χρήστης άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, δ) κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα και ε) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

(β) Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας προσφέρουμε ασφαλή και ικανοποιητική περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο σύμφωνα με την Πολιτική Cookies και για να ελέγχουμε την τήρηση των Γενικών Όρων Χρήσης Ιστοτόπου του παρόντος Ιστοτόπου και των όρων εγγραφής (δημιουργίας λογαριασμού), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής μας ιδιοκτησίας.

(γ) Για την καλύτερη διαχείριση των ερωτημάτων/αιτημάτων/παραπόνων του χρήστη που υποβάλλονται μέσω του Live Chat ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό υπό (α) ανωτέρω αποτελεί η υποχρέωση συμμόρφωσης σε νόμιμη υποχρέωση.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό υπό (β) ανωτέρω αποτελεί η ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε κατά την έναρξη της περιήγησης στον Ιστότοπό μας.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό υπό (γ) ανωτέρω αποτελεί -αναλόγως του εκάστοτε τιθέμενου ζητήματος- είτε (i) η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης είτε (ii) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα δικαιώματα και συμφέροντα που έχετε για την προστασία των δεδομένων σας.

Δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπό μας

Εφόσον δημιουργήσετε λογαριασμό στο www.ploom.gr είτε μέσω του Ιστοτόπου είτε μέσω εφαρμογών της Εταιρείας μας, νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης.

Πώληση των προϊόντων μας

Εφόσον προβείτε σε αγορά προϊόντων είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε μέσω των σημείων πώλησης των προϊόντων μας συλλέγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για εσάς (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης αποστολής ή/και χρέωσης, στοιχεία συναλλαγών και στοιχεία αγορών) προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας, να επεξεργαστούμε την πληρωμή και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που αγοράσατε.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τα προϊόντα μας

Ενδέχεται να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία σας προκειμένου να σας παράσχουμε ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα μας, δηλαδή υπηρεσίες σχετικές με την εγγύηση των προϊόντων, τη διαχείριση ερωτημάτων/αιτημάτων/παραπόνων των καταναλωτών που αγόρασαν προϊόντα μας, και την υποστήριξη των καταναλωτών για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τα προϊόντα που αγόρασαν. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στους καταναλωτές δύναται να πραγματοποιείται είτε κατόπιν πρωτοβουλίας των καταναλωτών είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Εταιρείας. Ειδικότερα, αναφορικά με τις περιπτώσεις επικοινωνίας με τους καταναλωτές κατόπιν πρωτοβουλίας της Εταιρείας, σημειώνεται ότι η Εταιρεία ενδέχεται να επικοινωνεί με τους καταναλωτές για τους προαναφερθέντες σκοπούς μέσω τηλεφώνου (κλήσης), SMS, email.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό αποτελεί -αναλόγως της παρεχόμενης υπηρεσίας- είτε (i) η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης είτε (ii) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση είτε (iii) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα δικαιώματα και συμφέροντα που έχετε για την προστασία των δεδομένων σας.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Γραμμής Καταναλωτή (Consumer Care), οι κλήσεις θα καταγραφούν για σκοπούς απόδειξης εμπορικής επικοινωνίας και βελτίωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των καταναλωτών μας.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα δικαιώματα και συμφέροντα που έχετε για την προστασία των δεδομένων σας.

Προσωποποιημένη επικοινωνία αναφορικά με προωθητικές ενέργειες, έρευνες αγοράς, προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Εταιρείας  κατόπιν ανάλυσης ή/και πρόβλεψης  των ενδιαφερόντων, προτιμήσεων, συνηθειών και συμπεριφορών σας

Εφόσον συναινέσετε ρητά προς τούτο, η Εταιρεία θα δημιουργήσει ένα προφίλ καταναλωτή για εσάς, ομαδοποιώντας σας τυχόν με λοιπούς καταναλωτές που ταιριάζουν με εσάς, με βάση τα δεδομένα που συλλέγει σχετικά με εσάς στο πλαίσιο (α) της περιήγησής σας στον Ιστότοπο μέσω της χρήσης Cookies, (β) της εγγραφής (δημιουργίας λογαριασμού) σας στον Ιστότοπό μας, (γ) της επικοινωνίας μας μαζί σας και (δ) των αγορών σας. Η Εταιρεία θα δημιουργήσει το προφίλ καταναλωτή για εσάς αντλώντας πληροφορίες από τα εν λόγω δεδομένα και αναλύοντας ή/και προβλέποντας κατά τον τρόπο αυτό τα ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, συνήθειες και δραστηριότητά – συμπεριφορά σας προκειμένου να σας αποστέλλει ενημερώσεις που ταιριάζουν σε εσάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία ή συνεργάτες ή τρίτες εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας  δύνανται να επικοινωνούν μαζί σας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή email ή SMS αναφορικά με:

·      Προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας, προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και ενημέρωση για ενέργειες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων προϊόντων, ενημερώσεις για προϊόντα, τιμές, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις κλπ.

·      Έρευνες αγοράς σε σχέση με τις προτιμήσεις σας ως προς τα προϊόντα της Εταιρείας.

Νόμιμη βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας (δημιουργία λογαριασμού)  είτε μέσω του Ιστοτόπου, είτε μέσω εφαρμογών της Εταιρείας ή των συνεργατών μας ή τρίτων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό μας στα σημεία πώλησης. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον με τους εξής τρόπους: είτε πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο που θα υπάρχει σε κάθε επικοινωνία που θα λαμβάνετε από εμάς, είτε μεταβαίνοντας στον Ιστότοπο στη σχετική ενότητα («Προτιμήσεις επικοινωνίας») του προφίλ σας («Το προφίλ μου»).

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

(α) εργαζόμενοι/προστηθέντες της Εταιρείας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω,

(β) φυσικά/νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας (λ.χ. εταιρείες ταχυμεταφορών, διαφημιστικές εταιρείες,  συνεργάτες ή τρίτα πρόσωπα/εταιρείες μέσω των οποίων διενεργείται η πώληση ή/και η προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας, καθώς και η εξυπηρέτηση ή/και υποστήριξη των καταναλωτών, τρίτες εταιρείες διενέργειας ερευνών αγοράς κ.λπ.),

(γ) φορολογικές, τελωνειακές, αστυνομικές, δικαστικές, εισαγγελικές δημόσιες αρχές ή οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες αρχές (λ.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας κ.λπ.) εφόσον τούτο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους και

(δ) πάσης φύσης συμβούλους (νομικούς, οικονομικούς, τεχνικούς, ασφαλιστικούς κ.λπ.) της Εταιρείας.

Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από άλλες εταιρείες του Ομίλου μας «Japan Tobacco International», εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν θα διαβιβάσουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), εφαρμόζοντας κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν το λογαριασμό σας, τα διατηρούμε για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός σας και σε περίπτωση απενεργοποίησης αυτού, τα διατηρούμε για όσο χρόνο είναι απαραίτητο προκειμένου να μέχρι να εκπληρώνουμε τυχόν υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη συναλλακτική μας σχέση ή/και τη νομοθεσία. Επισημαίνουμε ότι η απενεργοποίηση λογαριασμού δεν ισοδυναμεί με ανάκληση συγκατάθεσης (σε περίπτωση που αυτή έχει παρασχεθεί για τους σκοπούς γενικής εμπορικής επικοινωνίας ή προσωποποιημένης εμπορικής επικοινωνίας).

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που αφορούν την πώληση των προϊόντων μας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών μας για δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών σχετικών με τα προϊόντα μας και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας, τα επεξεργαζόμαστε για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του εκάστοτε ζητήματος.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν τις ηχογραφημένες κλήσεις με τη Γραμμή Καταναλωτή (Consumer Care), διατηρούμε τα σχετικά αρχεία ηχογραφημένων κλήσεων για τρεις (3) μήνες. Εφόσον πρόκειται για ειδικό αίτημα ή παράπονο ή ζήτημα το οποίο χρήζει ειδικής διαχείρισης, διατηρούμε τα σχετικά αρχεία ηχογραφημένων κλήσεων κατ’ εξαίρεση για δώδεκα (12) μήνες.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση αυτών, σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κατόπιν αξιολόγησης και εφαρμογής των κατάλληλων εγγυήσεων.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την παροχή της συγκατάθεσής σας, τα διατηρούμε μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίσουμε: (α) το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, (β) τη δυνατότητα της αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, (γ) την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας και (δ) την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και στο βαθμό που μέσω αυτής είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητάς σας έχετε - υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία- τα εξής δικαιώματα:

(α) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και παραλαβής αντιγράφου και επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικών με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

Αναφορικά με τα αρχεία ηχογραφημένων κλήσεων σημειώνεται ότι έχετε κατ’ αρχήν το δικαίωμα πρόσβασης στην καταγραφή των συνομιλιών και σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου του απομαγνητοφωνημένου κειμένου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ηχητικό αρχείο.

(β) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων,

(γ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,

(δ) δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά,

(ε) δικαίωμα αντίταξης/εναντίωσης στην επεξεργασία,

(στ) δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων,

(ζ) δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας οποτεδήποτε χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα και

(η) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ([email protected]dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628).

Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να προβεί οποτεδήποτε στην άσκηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων και άνευ οικονομικής επιβάρυνσής του, εκτός αν το σχετικό αίτημα επαναλαμβάνεται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγεται για την Εταιρεία υπερβολικό διοικητικό κόστος.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται ανά διαστήματα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να ελέγχει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση.

Άσκηση δικαιωμάτων | Επικοινωνία

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας προς την Εταιρεία καθώς και για οποιαδήποτε σχετική απορία έχετε σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να υποβάλετε σε εμάς σχετικό αίτημα αποστέλλοντας email στη διεύθυνση [email protected], στο οποίο θα πρέπει να αναφέρετε τα εξής απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αυτό: ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και το αίτημά σας, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σας συνιστούμε να θέτετε σχετική επισήμανση στο θέμα του e-mail (ενδεικτικώς «Προσωπικά Δεδομένα: Αίτημα»).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2024

 

 

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.