Γενικοί Όροι Χρήσης Δωροκάρτας Skroutz | Ploom

1. Η Δωροκάρτα Skroutz διατίθεται προς πώληση αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.skroutz.gr, νόμιμη δικαιούχος της οποίας καθίσταται η εταιρεία με την επωνυμία “ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” (εφ’εξής «Εταιρεία»), και η αγορά της πραγματοποιείται με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

2. Για την αγορά της Δωροκάρτας Skroutz απαιτείται η συμπλήρωση εκ μέρους του αποστολέα ειδικής φόρμας που διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην οποία ο αποστολέας εισάγει τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) του παραλήπτη της Δωροκάρτας Skroutz.

3. H Δωροκάρτα Skroutz εκδίδεται με τη μορφή ενός μοναδικού κωδικού, αποτελούμενου από τον συνδυασμό 8 αριθμητικών ψηφίων και χαρακτήρων ο οποίος θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στον παραλήπτη της Δωροκάρτας Skroutz, με βάση τα στοιχεία που έχει εισάγει στη φόρμα της Δωροκάρτας Skroutz ο αποστολέας. Σχετικώς, ο αποστολέας δηλώνει ότι η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στην Εταιρεία λαμβάνει χώρα νόμιμα στο πλαίσιο της οικιακής του δραστηριότητας και αναγνωρίζει ότι ο ίδιος φέρει αποκλειστική ευθύνη στην περίπτωση που ο παραλήπτης εγείρει κάποια αξίωση ή η Αρμόδια Αρχή επιβάλει τυχόν πρόστιμο, κατά της Εταιρείας για την κοινοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων από τον αποστολέα στην Εταιρεία.

4. Η Δωροκάρτα Skroutz ισχύει μόνο για την αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.skroutz.gr, και μπορεί να εξαργυρωθεί κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών παραγγελιών προϊόντων αποκλειστικά διαθέσιμων μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ».

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά και χρήση της Δωροκάρτας Skroutz είναι η προηγούμενη εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού του αποστολέα ή/και του παραλήπτη (σε περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αποστολέα) και η συνακόλουθη αποδοχή των όρων χρήσης της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ», όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.skroutz.gr/ecommerce/terms.

6. Η Δωροκάρτα Skroutz δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον παραλήπτη της.

7. Κάθε Δωροκάρτα Skroutz εκδίδεται σε ευρώ, ενώ το διαθέσιμο ελάχιστο ποσό αγοράς της Δωροκάρτας Skroutz ανέρχεται σε 20€ και το μέγιστο σε 150€. Η Δωροκάρτα Skroutz δε μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα και δεν μπορεί να κατανεμηθεί σε μικρότερα ποσά ή να επιστραφεί μέρος αυτής.

8. Κάθε Δωροκάρτα Skroutz έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από τη ημερομηνία παραλαβής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δωροκάρτας από τον παραλήπτη. Με το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η Δωροκάρτα Skroutz ακυρώνεται αυτοδικαίως και δεν μπορεί να ανανεωθεί ή να χρησιμοποιηθεί από τον παραλήπτη.

9. Κάθε Δωροκάρτα Skroutz είναι αδιαίρετη, δηλαδή ολόκληρη η αξία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μόνο παραγγελία.

10. Εάν η αξία που δίνεται στη Δωροκάρτα Skroutz είναι μεγαλύτερη από την αξία του συνόλου της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η χρηματική διαφορά δεν μεταφέρεται σε νέα Δωροκάρτα Skroutz και σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται το αχρησιμοποίητο ποσό σε μετρητά, ενώ η Δωροκάρτα Skroutz θεωρείται αναλωθείσα για το σύνολο της αξίας της. Εάν η αξία της ηλεκτρονικής παραγγελίας υπερβαίνει την αξία της Δωροκάρτας Skroutz, τότε το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να πληρωθεί με μία από τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής που ορίζονται παρακάτω.

11. Κάθε Δωροκάρτα Skroutz μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια ηλεκτρονικής παραγγελίας η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

12. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή περισσότερων της μιας Δωροκάρτας Skroutz ανά ηλεκτρονική παραγγελία.

13. Η Δωροκάρτα Skroutz δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά άλλης Δωροκάρτας Skroutz.

14. Ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιεί τη Δωροκάρτα Skroutz μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, απαγορεύεται δε αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταπώληση της Δωροκάρτας Skroutz από τον παραλήπτη αυτής.

15. Ο παραλήπτης της Δωροκάρτας Skroutz είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση και φύλαξη της Δωροκάρτας καθώς σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτο πρόσωπο δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται.

16. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του παραλήπτη για τυχόν απώλεια, κλοπή, παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εν γένει παράνομη συμπεριφορά από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί, να ακυρώσει ή να αναστείλει τη χρήση της Δωροκάρτας Skroutz στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο, όπως όλως ενδεικτικώς σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της, ή εν γένει παραβίασης των όρων αναφορικά με τη χρήση της Δωροκάρτας Skroutz.

17. Η Δωροκάρτα Skroutz μπορεί να ακυρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς και αποστολής της στον προοριζόμενο παραλήπτη της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα ακύρωσης της. Σε αυτή τη περίπτωση, ακυρώνεται η χρήση της και ο παραλήπτης της δεν έχει δικαίωμα χρήσης. Η υπαναχώρηση του αποστολέα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία μας με οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας. Το τίμημά που πληρώθηκε για την αγορά της Δωροκάρτας Skroutz θα επιστραφεί µε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά της. Ο χρόνος επιστροφής διαφέρει αναλόγως της Τράπεζας και του είδους της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά της Δωροκάρτας Skroutz.

18. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής ηλεκτρονικής παραγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση Δωροκάρτας Skroutz, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους χρήσης της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ», η Εταιρεία αναλαμβάνει να εκδώσει νέα Δωροκάρτα Skroutz ίσης αξίας με τη χρηματική αξία του προϊόντος που επιστρέφεται και να την αποστείλει στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που καθορίστηκε κατά την ηλεκτρονική παραγγελία.

19. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ολικής επιστροφής ηλεκτρονικής παραγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Δωροκάρτας Skroutz), η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό στον παραλήπτη για το μέρος της συναλλαγής που πληρώθηκε με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας και να εκδώσει νέα Δωροκάρτα Skroutz ίσης αξίας με το αρχικό ποσό της Δωροκάρτας που χρησιμοποιήθηκε, την οποία θα αποστείλει στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που καθορίστηκε κατά την ηλεκτρονική παραγγελία.

20. Σε περίπτωση μερικής επιστροφής είδους της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Δωροκάρτας Skroutz), η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό στον παραλήπτη για το μέρος της συναλλαγής που πληρώθηκε με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, η Εταιρεία θα εκδίδει νέα Δωροκάρτα Skroutz ίσης αξίας με την χρηματική αξία που πρέπει να επιστραφεί.

21. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι κατά την αγορά Δωροκάρτας Skroutz δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση προϊόντων αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στην Δωροκάρτα Skroutz, δεν εκδίδεται φορολογικό παραστατικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό εκδίδεται όταν πραγματοποιείται πώληση προϊόντων με τη χρήση της Δωροκάρτας Skroutz για την αξία των προϊόντων που πωλούνται.

22. Η αγορά και χρήση της Δωροκάρτας Skroutz συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

23. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Είσαι άνω των 18;

Πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επιβεβαίωση
Ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές και κατοίκους Ελλάδας. Τα Camel Sticks περιέχουν καπνό & νικοτίνη και προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές Ploom. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα & είναι εθιστικά.
Η χρήση του ploom.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων χρήσης & της Πολιτικής απορρήτου.